• " Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
    "
    Johannes 3: 16

Meer over Kerkdiensten

Sacramenten

Heilige Doop

Regelmatig wordt in de gemeente de Heilige Doop bediend.Ter voorbereiding op de doop wordt dooponderwijs gegeven, het zogenaamde doopgesprek.  Dit is een pastoraal gesprek tussen de predikant, de (wijk)ouderling en de ouders over de betekenis van het sacrament van de Heilige Doop.

Het doopformulier leert ons: 

- dat wij en onze kinderen zondaren zijn en de eeuwige straf verdiend hebben
- dat door de doop de afwassing van de zonden door Jezus Christus betuigd en verzegeld wordt
- de doop een teken en zegel van Gods verbond is.
God in de hemel vindt het niet beneden Zijn waardigheid een verbintenis (verbond) aan te gaan met zondige mensen.  In deze verbintenis zijn twee partijen: God en de mens. Eerst wordt verteld wat God doet, maar het gaat er ook om wat van ons en onze kinderen gevraagd wordt, namelijk: God in Christus “aanhangen, betrouwen en liefhebben, en dat van ganser harte.”

Bij de doop beloven de ouders dat ze bij het opvoeden de beloften die God geeft en ook de verplichtingen die Hij oplegt, aan hun gedoopte kinderen zullen vertellen, voorleven en hen zullen aansporen ernaar te leven.

Heilig Avondmaal

De Heere Jezus Christus heeft Zelf het Heilig Avondmaal ingesteld.Het is een zichtbaar teken en zegel, waardoor God ons de beloften van het evangelie nog beter wil laten begrijpen en verstaan. Het is ingesteld tot Zijn gedachtenis,  voor hen die zichzelf mishagen vanwege hun zonden en toch vertrouwen, dat deze hen om Christus’ wil vergeven zijn en die begeren het geloof te sterken en daaruit te leven. De Avondmaalsviering vindt viermaal per jaar plaats. De zondag ervoor is er een voorbereidingsdienst, zodat we onszelf  kunnen beproeven en onderzoeken. In de week van voorbereiding is er gelegenheid bezwaren in te brengen tegen belijdenis en wandel van lidmaten van de gemeente, dit wordt aangekondigd als ‘censura morum’.

Ook wordt in de regel in de week (op donderdag) voorafgaande aan het Avondmaal een bezinningsavond gehouden.  Deze bijeenkomst is bestemd voor alle leden van de gemeente. De avonddienst na de viering van het Heilig Avondmaal heeft het karakter van nabetrachting en dankzegging.

In de voorbereiding op de Avondmaalszondag wordt ook censura morum gehouden. Deze Latijnse woorden betekenen ‘toezicht op de zeden’. Belijdende leden die bezwaren hebben tegen belijdenis en wandel van andere belijdende leden, krijgen de gelegenheid deze ter kennis van de kerkenraad te brengen. Uiteraard gaan we er als kerkenraad van uit dat u (naar Mattheus 18) zelf het betreffende gemeentelid hierop hebt aangesproken. Indien nodig kunnen gemeenteleden op de maandag vóór de viering van Het Heilig Avondmaal bij de scriba aangeven dat ze een gesprek met de kerkenraad willen.

 

De data van het Heilig Avondmaal voor 2022 zijn: 27 februari, 15 mei, 25 september en 4 december.

  • © hersteld hervormde kerk 2024