• " Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
    "
    Johannes 3: 16

Meer over Kerkdiensten

Liturgie

De liturgie is het 'programma' van een kerkdienst. Welke onderdelen kent een kerkdienst in onze gemeente? De beschrijving hiervan helpt u wellicht om het geheel van een kerkdienst beter te volgen.

1.De kerkenraad komt binnen en neemt plaats in de kerkenraadsbanken. Dan wordt de voorzang, de zgn introïtuspsalm gezongen. .Daarna bengt de ouderling van dienst, die in de rij vóór de predikant liep, de predikant naar de preekstoel en geeft hem een hand. Daarmee zegt hij dat de kerkenraad medeverantwoordelijkheid heeft voor de preek, die aanstonds zal klinken.

2.Er vindt stil gebed plaats door de kerkenraad en de gemeente. Ieder bidt stil voor zich. Dat kan een gebed zijn voor de predikant, of hij licht en wijsheid krijgt bij de verkondiging van Gods Woord. Maar ook een gebed of het hart open mag gaan onder het luisteren.

3.De predikant beklimt de preekstoel en vaak worden dan eerst wat mededelingen gedaan (afkondigingen). Daarna begint hij de dienst met het zogenaamde 'votum en groet'

Votum: 'Onze hulp is in de Naam van de Heere, Die de hemel en de aarde gemaakt heeft, Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en Die niet laat varen het werk van Zijn handen'. 
Groet; 'Genade zij u en vrede, van Hem Die is, en Die was en Die komen zal, en van de zeven geesten die voor Zijn troon zijn, en van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden, en de Overste van de koningen der aarde, Amen.”
 

4.De tweede psalm wordt door de predikant opgegeven en gezongen (de eerste op het bord was de introïtuspsalm).

5.Daarna volgt in de morgendienst de lezing van de Wet (de Tien Geboden), en in de avonddienst de lezing van de belijdenis van de Twaalf Artikelen van het ongetwijfeld christelijk geloof (of het Apostolicum), waarna altijd weer een psalm gezongen wordt als antwoord hierop.

6.De predikant leest een gedeelte uit de Bijbel, dat hij als uitgangspunt neemt voor de preek.Vaak kiest hij daaruit één tekst, die de kerntekst is van de preek.

7.Daarna gaat de gemeente in gebed en vraagt de predikant aan God om de opening van het Woord, en de verlichting door de Heilige Geest.

8.Na dit gebed geeft de predikant weer een psalm op, en onder het zingen wordt er gecollecteerd. De opbrengsten hiervan zijn enerzijds voor de diaconie (die het geld aan diaconale doelen geeft in eigen land of daarbuiten), en anderzijds voor het werk van de kerkvoogdij (die het besteedt aan het onderhoud van het kerkgebouw, het salaris van de predikant, de verwarming enz.).

9.Dan houdt de predikant zijn preek die in de regel zo'n drie kwartier duurt. De hele dienst duurt ongeveer vijf kwartier. Altijd wordt de preek afgesloten met het woordje: Amen.

10.Als antwoord op de preek zingt de gemeente nog een psalm.

11.De predikant doet het dankgebed, waarin vaak ook de voorbede gedaan wordt. Dat is het gebed voor alle noden en zorgen in de gemeente. Gemeenteleden die daarom gevraagd hebben, worden met naam genoemd in dit gebed. Maar ook wordt er gebeden voor zorgen en problemen in ons land, en voor de nood in de wereld.

12.De laatste psalm wordt staande gezongen, waarna de predikant de zegen met opgeheven handen de zegen uitspreekt: 'De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest (zij) (en blijve) met u allen. Amen.'

13.Daarna komt hij de kansel af, en de ouderling van dienst geeft hem weer de hand. Ook dat is weer hetzelfde gebaar en teken: de kerkenraad is medeverantwoordelijk voor de prediking van de voorganger.

14,Eerst verlaat de kerkenraad de kerkzaal en daarna de gemeente.

15.Predikant en kerkenraad praten in de zgn consistoriekamer nog even na over de preek, en de gemeente doet dat ook in de voorkerk. 

  • © hersteld hervormde kerk 2024