• " Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
    "
    Johannes 3: 16

Meer over Kerkenraad

Vreugde en verdriet

Gemeenteleden beleven hoogtepunten in hun leven, maar kennen ook hun dieptepunten. Bij beiden willen we als gemeenteleden en als kerkenraad met hen meeleven. Laten we er voor elkaar zijn in vreugde en verdriet, in goede en in kwade dagen. Het is goed om van dat alles de kerkenraad in kennis te stellen, zodat er voorbede én dankzegging gedaan kan worden.

Geboorte
Wat een zegen is het, wanneer we een kind uit Gods hand mogen ontvangen. Daarnaast kunnen we op grond van de Bijbel zeggen, dat de gemeente een kind gekregen heeft. De gemeente wordt immers een lichaam genoemd, dat vele leden heeft (1 Kor. 12: 12). Het is daarom belangrijk dat in ieder geval voor de volgende zondag de predikant wordt ingelicht, zodat ook de gemeente op de hoogte kan worden gebracht. U kunt verwachten dat de predikant en zijn vrouw bij u op kraambezoek komen en er samen gesproken wordt over de zegen die we van de Heere hebben ontvangen.  Het wordt zeer op prijs gesteld als de wijkouderling eveneens op de hoogte wordt gesteld.

Huwelijk
Het is goed om op de dag van je huwelijk Gods onmisbare zegen te vragen over de begonnen huwelijksweg. Een huwelijk wordt in het gemeentehuis gesloten, want daar wordt ten overstaan van de overheid het jawoord uitgesproken. Dit jawoord wil een christen graag herhalen voor Gods aangezicht in de kerk. Dit laatste is het doel van de 'huwelijksbevestiging'.

Het is verstandig om, voordat je de datum op het gemeentehuis vastlegt, contact op te nemen met de predikant om vast te stellen dat ook hij op de door jullie gewenste datum beschikbaar is.

Voor de bevestigingsdienst vindt er tenminste één gesprek plaats tussen de predikant en het a.s. bruidspaar, waarin vanuit Efeze 5 de Bijbelse inhoud van het huwelijk wordt besproken. Ook worden de vragen van het huwelijksformulier doorgenomen, zodat je goed beseft waar nu eigenlijk 'ja' op wordt gezegd.

Het huwelijksgesprek krijgt een verdieping tijdens de huwelijkskring (zie onder Verenigingen)

Jubilea
"Looft den Heere, mijn ziel, en vergeet geen van Zijn weldaden" (Ps. 103).
Meerdere keren mogen we dit belijden, als we mogen terugzien op de vele zegeningen die de Heere ons dagelijks geeft.  Jubilea worden soms in stilte gevierd, andere keren met familieleden, kennissen en buren.  Ook uw kerkenraad wil graag meeleven. Laat het s.v.p. weten als u dit meeleven op prijs stelt. Ook i.v.m. de dankzegging op de zondag na het jubileum.

Ziekte
Bij ziekte of opname in een ziekenhuis dient u zelf de predikant en/of de wijkouderling te (laten) bellen. Zij zullen dan zoveel mogelijk meeleven met u en uw familieleden en voorbede doen in de kerkdiensten.

Ook de contactpersoon van de D.Z.V. stelt het op prijs van uw ziekte of ziekenhuisopname op de hoogte te worden gesteld; zij zorgen ook voor medeleven in de vorm van een kaartje, telefoontje of bezoekje.

In elk kerkblad worden in een aparte rubriek alleen die zieken en ouderen vermeld, die ten gevolge van ziekte, ouderdom of handicap niet meer in de kerk kunnen komen.

Het is mogelijk de kerkdiensten achteraf te beluisteren via de opname die van iedere kerkdienst wordt gemaakt. Hiervoor zijn cd’s beschikbaar, of u kunt de preken downloaden (zie onder de tab 'Kerkdiensten').

Begrafenis
Wanneer er iemand in de gemeente overlijdt, wil de kerkenraad zoveel als mogelijk en gewenst is, pastorale bijstand verlenen aan de rouwdragende familieleden. Onder meer in verband met het regelen van de rouwdienst is het van groot belang zo snel mogelijk contact met de predikant en wijkouderling op te nemen.
Als de familie daar prijs op stelt en dat aan de kerkenraad verzoekt, zal een van de ouderlingen de condoleancetijd afsluiten met Schriftlezing en gebed.

De predikant is ook bereid om begrafenissen te leiden van niet-meelevende gemeenteleden of buitenkerkelijken, mits hij vrij is om Gods Woord te verkondigen in huis, in de aula en bij het graf. De nabestaanden moeten zelf de predikant benaderen met het verzoek om pastorale bijstand.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2019