• " Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
    "
    Johannes 3: 16

Meer over Activiteiten

Catechese

Catechese

Op maandagavond van 19.00 tot 20.30 uur wordt er catechisatie gegeven door de predikant.

De jongeren vanaf 11 jaar zijn hiervoor van harte welkom. Zij worden verdeeld in 2 groepen nl.:

Groep 1:              -16         19.00 – 19.45 uur

Groep 2:              +16        19.45 - 20.30 uur

De bedoeling van de catechisatielessen is, om de jongeren meer en meer vertrouwd te maken met de inhoud van de Bijbel en de belijdenis van de kerk. Op grond van het jawoord dat ouders bij de doop van hun kind hebben gegeven, verwachten wij dat de ouders hun kinderen stimuleren tot en begeleiden bij het volgen van de catechese. Kennis is een onmisbaar onderdeel van het ware geloof en wat jong geleerd wordt, is in het verdere leven van grote betekenis.

Belijdeniscatechese

Het volgen van de belijdeniscatechese is verplicht voor hen die openbare belijdenis van het geloof willen afleggen. In het algemeen kan men deze volgen vanaf de leeftijd van ca. 17 jaar. Vele jongeren en ouderen hebben hierbij hun vragen: durf ik mijn jawoord aan de Heere te geven? Kan ik wel nakomen wat ik de Heere beloof? Ben ik in staat om de lesstof te leren? Over deze en andere vragen kunt u/kan jij altijd spreken met de wijkouderling of met de predikant. De Heere vraagt om een jawoord vanuit het hart. Zou Hij, Die alles in Zijn hand heeft, niet machtig zijn om te geven wat Hij van ons vraagt? Laten we nooit vergeten dat de Heere op grond van onze doop er recht op heeft dat we met mond en hart Zijn naam belijden.

De belijdeniscatechisatie, die twee jaar duurt, wordt gegeven op de maandagavond om 20.30 uur door de predikant.

Belijdenis van het geloof

Het afleggen van openbare belijdenis van het geloof, is toegang vragen tot het Heilig Avondmaal (zie het opschrift boven 'Kort Begrip' achterin de Bijbel).  Zij die openbare belijdenis van het geloof hebben afgelegd, worden daarmee ook belijdend lid van onze gemeente. Een ieder verkrijgt daarmee actief kiesrecht. Alleen de mannelijke leden hebben ook passief kiesrecht. D.w.z. dat zij tot ambtsdrager gekozen kunnen worden.  Als iemand belijdenis doet en alleen geboortelid is (dus niet als kind gedoopt werd) of als er helemaal geen kerklidmaatschap was, dan vindt een volwassenendoop plaats direct na het jawoord van de belijdenis.

Belijdenis doen is een zeer belangrijke aangelegenheid. We volgen daarin de opvatting van de reformatie en de nadere reformatie, dat het een echte geloofsbelijdenis moet zijn en niet alleen een beamen van het feit dat de Bijbel waar is (het zgn. doen van 'belijdenis van de waarheid').  Van de belijdeniscatechisanten mag dan ook worden verwacht dat leer en leven in overeenstemming is met Gods Woord. Voordat geloofsbelijdenis wordt afgelegd, vindt een gesprek plaats tussen de predikant en de belijdeniscatechisant en is er voorafgaand aan de betreffende zondag een aannemingsavond.  Dit houdt in dat de belijdeniscatechisanten ten overstaan van de predikant en kerkenraad blijk geven over voldoende kennis te beschikken om te weten waar men ja op zegt.

  • © hersteld hervormde kerk 2019