• " Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
    "
    Johannes 3: 16

Meer over Algemeen

Woorden uit de Bijbel

Op het bijgevoegde schilderij staan twee discipelen afgebeeld. Het zijn Petrus en Johannes. Ze zijn samen op weg naar het graf van hun Meester. De duisternis hangt nog in de lucht. Spanning spreekt uit de houding van de beide mannen. Ernst ligt er in hun ogen. Op het gegroefde gelaat van Petrus. Op het voorhoofd van de tengere Johannes. Haast is van beider gestalte af te lezen. Ze gaan samen, maar Johannes is Petrus toch een stap voor.

Treffende weergave. Op zich al een wonder, dat die twee daar zo broederlijk naast elkaar lopen. Dat zou je niet verwacht hebben. Of wel soms? Zou u, na alles wat de afgelopen dagen gepasseerd is, nog naast Petrus willen lopen? Of zou u, als u Petrus was, Johannes nog onder ogen durven komen? Toch lezen we niets van verwijten. Johannes blijft zijn medediscipel aanvaarden, ondanks Petrus’ diepe val, die verschrikkelijke verloochening. Dat had ook anders gekund. Hoe vaak zie je dat niet? Kerkgangers die met een grote boog om elkaar heen lopen? Christenen, die elkaar het licht in de ogen niet gunnen? Elkaar veroordelen en laten vallen als een baksteen? Maar dan zitten we er ver naast. Wat kunnen we dan veel van Johannes, de apostel der liefde leren. Laten we niet boven elkaar staan. De ander niet blijven aankijken op dingen die gebeurd zijn, maar veel liever hem meenemen naar de opgestane Christus. Voor hem is niemand te diep gevallen. Bij Hem hoeft niemand achter te blijven. De grootste der zondaren mag mee naar het open graf.

Begrijpelijk, dat Petrus met lood in zijn schoenen loopt. Geen wonder dat schuldgevoelens hem afremmen. Misschien herkent u dat maar al te goed. Wat kunnen onze zonden ons beschroomd maken om tot Hem te gaan. Maar wat geweldig als er dan een Johannes is, die ons bij de hand neemt en voorop gaat. Samen op weg. Naar Hem, Die werd overgeleverd om onze zonden en werd opgwekt om onze rechtvaardigmaking.

Weet ú niet iemand, die u vandaag naar de levende Heere zou kunnen meenemen?

(Uit: 'Gods weg met mensen')

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: